Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů (dále také jen „Zásady“) informují o tom, jak společnost TechOne CZ s.r.o., IČ: 060 10 555, se sídlem Dělnická 213/14, Holešovice, Praha 7, PSČ 170 00 (dále také „TechOne CZ s.r.o.“) shromažďuje, používá, sdílí a zpracovává osobní údaje v souvislosti s Vašim použitím webových stránek na adrese www.techonecz.com, stránek sociálních sítí společnosti TechOne CZ s.r.o., které na tyto Zásady odkazují.

Pro provozovatele serveru www.techonecz.com, společnosti TechOne CZ s.r.o., je seriózní poskytování služeb nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu osobních údajů jejích klientů, spolupracovníků či návštěvníků webových stránek na adrese www.techonecz.com a stránek sociálních sítí. Společnost TechOne CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s

Společnost TechOne CZ s.r.o. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. Tyto informace o ochraně osobních údajů poskytují klientům společnosti TechOne CZ s.r.o., návštěvníkům internetových stránek provozovaných na serveru www.techonecz.com a dodavatelům a obchodním partnerům společnosti TechOne CZ s.r.o. informace o tom, jaké osobní údaje společnost TechOne CZ s.r.o. o fyzických osobách při návštěvách internetových stránek provozovaných na serveru www.techonecz.com a kontaktech s potencionálními klienty zpracovává, k jakým účelům a po jakou dobu tyto osobní údaje zpracovává a komu a z jakého důvodu může osobní údaje společnost TechOne CZ s.r.o. předat jiným subjektům. Společnost TechOne CZ s.r.o. těmito informacemi o ochraně osobních údajů rovněž informuje o tom, jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů fyzickým osobám náleží.

Co jsou osobní údaje a jaké osobní údaje společnost www.techonecz.com zpracovává

Nařízení definuje osobní údaje jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „údaje“). Společnost TechOne CZ s.r.o. v souvislosti s provozem internetových stránek provozovaných na serveru www.techonecz.com zpracovává o fyzických osobách:

Údaje nutné pro identifikaci a případné uzavření a plnění smluv o poskytování služeb, či podmínek spolupráce, a to:

Tyto údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako klienta či spolupracovníka společnosti TechOne CZ s.r.o. Používáme je k realizaci a zaúčtování objednávek, za účelem dodávek plnění, pro daňové a účetní účely, ke komunikaci s Vámi, vymáhání případných dluhů a pro ochranu oprávněných zájmů společnosti TechOne CZ s.r.o.

Údaje o zvolené službě, a to:

Údaje z komunikace s klientem či spolupracovníkem, a to:

Tyto údaje společnost TechOne CZ s.r.o. získá při komunikaci související s poskytováním služeb klientům či při komunikaci se zájemci o spolupráci.

Údaje zpracované na základě souhlasu, a to:

TechOne CZ s.r.o. získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči. Tyto údaje nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů společnosti TechOne CZ s.r.o. a jsou zpracovávány pro obchodní účely a vylepšení provozu internetových stránek provozovaných na serveru www.techonecz.com.

Zpracování těchto údajů nám umožní zlepšovat služby, zaměřit se na to, co Vás zajímá a případně Vás informovat o nabídkách, slevách a jiných zajímavostech, které jsou pro Vás výhodné. Tyto údaje společnost TechOne CZ s.r.o. zpracovává jen v případě výslovně uděleného souhlasu po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Povinné zpracování osobních údajů

Pro účely plnění smluv, ze zákonných důvodů a pro ochranu oprávněných zájmů společnosti TechOne CZ s.r.o. zpracováváme Vaše údaje bez nutnosti souhlasu s tímto zpracováním. Poskytnutí takových údajů je povinné a nelze jej odmítnout. Bez poskytnutí údajů nutných k těmto účelům není možné poskytovat naše služby. Pro jiné účely zpracováváme údaje na základě souhlasu.

Společnost TechOne CZ s.r.o. tak nepotřebuje Váš souhlas se zpracováním údajů pro tyto účely:

Společnost TechOne CZ s.r.o. zpracovává tyto údaje v nezbytném rozsahu pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení, případně po dobu stanovenou právními předpisy. Poté jsou údaje vymazány. V případě zakoupení služby společnost TechOne CZ s.r.o. zpracovává údaje nutné pro uzavření smlouvy, údaje o zakoupené službě a údaje z komunikace mezi klientem a společností TechOne CZ s.r.o. po dobu 10 let ode dne poskytnutí služby.

V případě jednání mezi společností TechOne CZ s.r.o. a potencionálním klientem či zájemcem o spolupráci, případně návštěvníkem internetových stránek provozovaných na serveru www.techonecz.com, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, společnost TechOne CZ s.r.o. zpracovává poskytnuté údaje po dobu 10 let od příslušného jednání.

Společnost TechOne CZ s.r.o. archivuje vystavené faktury v souladu s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Dobrovolné zpracování osobních údajů

Společnost TechOne CZ s.r.o. zpracovává pro další účely údaje na základě Vašeho souhlasu. Se souhlasem zpracovává společnosti TechOne CZ s.r.o. údaje nutné pro oslovení klientů s vhodnými marketingovými nabídkami.

Společnost TechOne CZ s.r.o. tak potřebuje Váš souhlas se zpracováním údajů pro tyto účely:

Souhlas k obchodním účelům poskytujete společnosti TechOne CZ s.r.o. zcela dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu 10 let ode dne poskytnutí služby, při jejíž objednávce byl souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely dán prostřednictvím internetových stránek provozovaných na serveru www.techonecz.com, případně po dobu 10 let ode dne jiného poskytnutí souhlasu se zpracováním údajů pro obchodní účely, nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

V případě vyslovení souhlasu s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu společnost TechOne CZ s.r.o. po dobu uvedenou v souhlasu uchovává kontakty, které jí fyzická osoba dá k dispozici pro účely tohoto marketingového oslovení s nabídkou služeb společnosti TechOne CZ s.r.o. Pokud má fyzická osoba povolena cookies ve webovém prohlížeči, společnost TechOne CZ s.r.o. společně s těmito kontakty uchovává i údaje z cookies, které jsou umístěny na internetových stránkách, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek provozovaných na serveru www.techonecz.com a internetové reklamy společnosti www.techonecz.com.

Proces odvolání souhlasu

V případě dobrovolného zpracování údajů jste oprávněni Váš souhlas se zpracováním údajů k obchodním a marketingovým účelům kdykoliv odvolat.

Souhlas se zpracováním údajů pro obchodní a marketingové účely můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu umístěnému v emailech s obchodním či marketingovým obsahem anebo prostřednictvím e-mailu hello@techonecz.com, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to na adresu sídla společnosti TechOne CZ s.r.o.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče.

Sdílení osobních údajů s dalšími subjekty

Společnost TechOne CZ s.r.o. při plnění závazků ze smluv využívá specializované a odborné služby jiných subjektů, které mají v případě předání údajů od společnosti TechOne CZ s.r.o. jakožto správce osobních údajů postavení zpracovatelů osobních údajů. Mezi společností TechOne CZ s.r.o. a těmito zpracovateli jsou uzavřeny smlouvy o zpracování údajů, ve kterých jsou upraveny povinnosti zpracovatelů k ochraně a zabezpečení údajů. Zpracovatelé zpracovávají údaje o fyzických osobách pouze v rámci pokynů od společnosti TechOne CZ s.r.o. a nesmí je využít jinak.

Osobní údaje můžeme sdílet s těmito třetími stranami:

Společnost TechOne CZ s.r.o. při plnění svých zákonných povinností předává údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost TechOne CZ s.r.o. zpracovává údaje manuálně i automatizovaně a o všech těchto činnostech vede evidenci.

Práva subjektů údajů dle nařízení

Subjekt údajů má s účinností GDPR ode dne 25. 5. 2018 následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům:

Právo na informace:

Právo na opravu nepřesných údajů:

Právo na výmaz:

Právo na omezení zpracování:

Právo na přenositelnost:

Právo vznést námitku:

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném individuálním rozhodování:

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností TechOne CZ s.r.o. jsou příslušné české soudy.

Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se společností TechOne CZ s.r.o či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a společnost TechOne CZ s.r.o jejich činnost nijak neřídí.

Znění Zásad může společnost TechOne CZ s.r.o změnit či doplňovat.

Tyto Zásady nabývají účinnosti 20. 7. 2020.

Tato stránka používá cookies. K personalizaci obsahu, poskytování funkcí a anonymní analýze návštěvnosti. Preference můžete kdykoliv změnit na stránce Nastavení cookies.